RSS

L’enhorabona! El Diari Oficial de la Generalitat recull bona part de la Resolució 203/VIII

04 març

Publicació de l’Ordre de la Consellera de Salut sobre la regulació de les Unitats Hospitalàries Especialitzades en fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica

 Avui s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l’Ordre SLT/115/2010, per la qual es regulen les Unitats Hospitalàries Especialitzades en fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica.

sol.gifDes de l’Associació Catalana d’Afectats de Fibromiàlgia (ACAF), manifestem la nostra satisfacció davant d’un text que, finalment, recull les principals reivindicacions del col·lectiu de persones afectades de FM i SFC sobre l’atenció que aquestes malalties han de rebre en el sistema públic de salut, d’acord amb allò que estableix la Resolució 203/VIII, aprovada unànimement pel Parlament de Catalunya, el 21 de maig de 2008.

La Resolució 203/VIII va ser el fruit de la feina i l’esforç de molta gent del nostre país. Principalment, de l’esforç de moltes persones malaltes. I també del suport que la ILP per a l’atenció per a la FM i la SFC va rebre per part de més de 140.000 ciutadans i ciutadanes. Aquella ILP, finalment, va ser retirada com a forma vehicular, per tal que en poguessin triomfar els seus continguts en forma de Resolució Parlamentària. I és la mateixa Resolució 203/VIII la que estableix que l’àmbit territorial d’atenció, el personal i el funcionament de les unitats s’han de determinar en la corresponent ordre del conseller o consellera de salut. I, malgrat que amb força retard, aquesta és l’Ordre la que avui es publica al DOGC.

Entenem que, donant compliment a aquesta Ordre de la Consellera de Salut, el dret a una atenció de qualitat per a la FM i la SFC en el sistema públic de salut quedaria absolutament garantit; la total posada en marxa de les unitats especialitzades que s’ordena crear i el dret de totes les persones que les necessiten a accedir-hi serien una fita de la que, tots i totes, ens en podríem enorgullir.

acte_ponent-sergi.jpgPel que fa a l’establiment d’algunes unitats, darrerament ens arriben bones notícies des de la Regió Sanitària de Lleida, des del solsonès i també des del Vallès Oriental. Amb mancances, amb limitacions, amb força feina encara per fer, però avançant en la línia que es demanava. Ens n’alegrem i oferim la nostra col·laboració, en la mesura del possible, per a contribuir a que l’atenció a aquestes patologies arribi a cobrir les necessitats i les demandes de les persones que les pateixen. Alhora, però, que ens caldrà seguir fent seguiment del compliment de la Resolució 203/VIII en tot allò que el seu text estableix.

Aquests avenços, però també totes les mancances i tot el que resta per fer,  indiquen que cal seguir lluitant per tal d’arribar a assolir el total compliment de la Resolució. El primer pas ha de ser la creació de les comissions paritàries que han de verificar sobre el terreny, arreu del territori, el grau d’implementació de cada una de les unitats especialitzades.

Tothom pot contribuir, d’una manera o altra, a donar el seu suport al compliment íntegre de la Resolució 203/VIII. Per exemple, donant el vostre suport a la Causa que podeu trobar a http://apps.facebook.com/causes/441874?m=199a9a58.  I demanant als vostres familiars i amics que també s’hi adhereixin.

concentracio.jpg

 

juragrup_maxi2.jpg

 

Vegeu el text de l’ordre publicat al DOGC:  


esc_gene.gif

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5580 – 4.3.2010

DEPARTAMENT DE SALUT

ORDRE

SLT/115/2010, de 18 de febrer, per la qual es regulen determinats aspectes de les unitats hospitalàries especialitzades (UHE) en el diagnòstic i tractament de la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica.

El Parlament de Catalunya, mitjançant la Resolució 203/VIII, sobre l’atenció a la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica, va instar el Govern a la creació de les unitats hospitalàries especialitzades en fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica. Mitjançant aquesta ordre la consellera del Departament de Salut regula l’àmbit territorial d’atenció, el personal i el funcionament d’aquestes unitats, tal com especifica la mateixa resolució.

La fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica són malalties que, per les seves especificitats, fan necessari en determinats casos un tractament multidisciplinari. En aquest sentit, el Departament de Salut d’acord amb la resolució esmentada ha impulsat la creació d’unitats hospitalàries especialitzades.

Per tot això, d’acord amb les competències que tinc conferides,

ORDENO:

Article 1

Objecte

L’objecte d’aquesta ordre és regular l’àmbit territorial d’atenció, el personal i el funcionament de les unitats hospitalàries especialitzades (UHE) en el diagnòstic i tractament de la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica.

Article 2

Àmbit territorial

2.1 Les UHE en el diagnòstic i tractament de la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica han de tenir un àmbit territorial que permeti donar cobertura eficient a la població de referència, en funció de la demanda assistencial, l’optimització dels recursos i l’establiment d’isòcrones que permetin l’equitat en l’accés a aquestes unitats, tenint en compte les especificitats de diagnòstic i tractament que presenten les malalties esmentades.

2.2 En tot cas, sense perjudici del que estableix l’apartat anterior, ha d’haver-hi almenys una UHE en el diagnòstic i tractament de la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica, de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut, de referència en cadascuna de les regions sanitàries; llevat del cas de la Regió Sanitària Barcelona, on s’ha de garantir almenys el funcionament de quatre UHE per aquestes malalties.

Article 3

Personal

3.1 Les persones especialistes que han de compondre les UHE són professionals de medicina interna, reumatologia, neurologia, psicologia clínica i totes les altres que es considerin necessàries en cada cas —com, per exemple, d’endocrinologia, cardiologia o psiquiatria— a més de les persones especialistes en rehabilitació i pediatria per atendre els casos de fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica en persones malaltes no adultes.

3.2 A banda del personal mèdic, les UHE en el diagnòstic i tractament de la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica han d’integrar la resta de personal sanitari i no sanitari com ara infermeria i treball social, que sigui necessari per al tractament integral i multidisciplinari de les diferents necessitats assistencials que presenten les persones que pateixen aquestes malalties. Totes les UHE han de comptar amb una gestora de casos d’infermeria.
3.3 Els actes administratius, mitjançant els quals es formalitzi la creació de les respectives unitats hospitalàries especialitzades (UHE) en el diagnòstic i tractament de la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica, han de concretar en cada cas la seva composició, d’acord amb on estiguin ubicades.

Article 4

Funcionament

Les UHE en el diagnòstic i tractament de la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica són unitats funcionals multidisciplinàries que assumeixen les seves funcions sota el principi de cooperació entre els i les diferents professionals que les integren, mitjançant la realització de sessions i/o altre tipus de reunions clíniques.

L’accés de les persones pacients a les UHE serà a través dels i les especialistes d’atenció primària en cas de precisar una confirmació diagnòstica, tractar-se d’un cas greu o especialment complex o en el cas que el/la pacient vulgui disposar d’una confirmació diagnòstica.

Article 5

Funcions de les UHE

Les unitats hospitalàries especialitzades (UHE) en el diagnòstic i tractament de la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica, com a mínim, han de desenvolupar les funcions següents:

1. Coordinar el personal de les diferents especialitats que requereixi el tractament integral d’aquestes malalties.

2. Facilitar l’assessorament que, en matèia de diagnòtic i tractament de la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica, els puguin requerir els equips d’atenció primària de salut inclosos dins del seu àmbit territorial.

3. Prestar l’atenciósanitàia que requereixin les persones malaltes, a efectes de confirmació diagnòstica i/o tractament multidisciplinari, quan els equips d’atenció primària de salut considerin que les necessitats assistencials de la persona malalta ultrapassen els recursos disponibles en l’atenció primària i, sense perjudici, que aquests equips continuïn assumint el seguiment d’aquests pacients.

4. Fer el control evolutiu, en aquells supòsits que així ho estableixin els corresponents protocols assistencials, de determinades persones malaltes en funció de la gravetat de la malaltia o complexitat del tractament prescrit.

5. Establir els corresponents protocols assistencials, d’acord amb les directrius que pugui establir el Departament de Salut o, si escau, el Servei Català de la Salut.

6. Comunicar aquests protocols a tots els equips d’atenció primària de salut inclosos dins del seu àmbit territorial.

Article 6

Pla funcional

6.1 Les UHE en el diagnòstic i tractament de la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica, un cop creades, han de redactar el corresponent pla funcional en el termini de sis mesos.

6.2 El Pla funcional, un cop redactat i consensuat per les persones membres de les UHE, ha de ser aprovat per la gerència del centre sanitari al qual pertanyin, i s’ha de comunicar al Servei Català de la Salut.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA

Les unitats hospitalàries especialitzades en el diagnòstic i tractament de la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica, existents en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre, han d’ajustar la seva composició i funcionament al que estableix aquesta Ordre, en el termini de tres mesos, sense obviar les funcions quedesenvolupen algunes com a unitats altament especialitzades. Així mateix, en el termini de sis mesos, comptadors des de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre, han de redactar els corresponents plans funcionals.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 18 de febrer de 2010

MARINA GELI I FÀBREGA

Font: ORDRE SLT-115-2010

Versión en castellano de la ORDEN SLT-115-2010

Altres enllaços que valoren l’Ordre: el bloc de la nostra amiga Eva Caballé, NO FUN

Dempeus per la Salut Pública

 

Etiquetes: , ,

17 responses to “L’enhorabona! El Diari Oficial de la Generalitat recull bona part de la Resolució 203/VIII

 1. Sergi Estanyol

  4 Març 2010 at 14:34

  Gràcies Àngels!
  Val a dir que ara també cal treballar per la inclusió de la SQM en tot aquest procés de reconeixement i atenció a les “malalties invisibles”. Malgrat que fins ara no se li hagi trobat un encaix adient, la SQM té força prevalença en les persones afectades de FM i SFC. No podem (ni volem) deslligar-les i caldrà un abordatge que tingui en compte les tres malalties o síndromes.

   
 2. Clara Valverde

  4 Març 2010 at 14:54

  Sí, pequeñas victorias pero importantes. Nos queda mucho por hacer, pero juntos, tenemos la fuerza que no sentimos en nuestros cuerpos.
  Abrazos a tod@s,
  clara

   
 3. muntsa

  4 Març 2010 at 14:56

  Gràcies a tots i totes, per la feina ben feta. Per la constancia i el seguiment que va portant les coses a bon port.
  Repeteixo, moltes, moltes gràcies.

   
 4. Teresa Rojas

  4 Març 2010 at 16:19

  Si no fos per vosaltres…..
  Gràcies una vegada més per la feina ben feta, i tot el seguiment que comporta.
  Una abraçada

   
 5. jordi

  4 Març 2010 at 16:56

  Son bones notícies. Aquesta ordre arriba tard, però va en la bona direcció.
  Avui podem estar satisfets…però també atens, per veure com es desenvolupen les coses.
  De tota manera les bones notícies, no sovintejen i avui , penso, és un dia de celebració.

   
 6. joana

  4 Març 2010 at 18:25

  Estic molt contenta encara que per alguna de nosaltres arribi un pel tard per lo molt que hem patit, sempre es una bona noticia.

   
 7. Cristina Montané

  4 Març 2010 at 18:37

  Gràcies Sergi i Àngels pel post. Celebro que la darrera reunió al Departament de Salut hagi donat els seus fruits. Sembla al menys que en això de la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica podem començar a parlar de primers brots verds… i esperem que després de les paraules vinguin els fets. Ja seria hora!

   
 8. Ma Dolors Guàrdia Rúbies

  4 Març 2010 at 19:52

  Això dels “brots verds” m’ha encantat, perquè dels “morats” ja en tenim arreu!
  Gràcies a tots els que ho heu fet possible i a seguir lluitant, com diu el Sergi. No es podrà parar mai? Crec que no!

   
 9. Anna Maria Rovira

  4 Març 2010 at 20:48

  Gràcies a tots, Sergi, Angels, Clara… per tota la feina. Avui és un gran dia. Esperem que es dugui a terme tot tal com diu aquesta ordre. Tenim que fer possible que es reconegui la sensibilitat química. És important per molts de nosaltres.
  Felicitats, seguim endavant i guanyarem.

   
 10. Carmen

  4 Març 2010 at 21:17

  Muchas gracias a toda la comision promotora que sois los que tirais de este carro tan pesado gracias y enhora buena

   
 11. Lídia

  4 Març 2010 at 21:45

  Molt bones notícies.
  Mica en mica la feina anirà donant el seu fruit.Esperem que aquesta vegada, les paraules es tradueixin en fets. Què ja ens toca!

   
 12. àngels

  5 Març 2010 at 12:12

  L’enhorabona (en to menor, però sincer) a totes i a tots els que hem fet aquest camí (i que som molts/es més dels que diuen i volen!) Una cosa hem après: que si cal deixar de ser persones escrupolosament educades i correctíssimes perquè se’ns reconeixin els drets aconseguits pel nostre esforç i reconeguts pel Parlament, també fem aquest esforç… i resulta que aconseguim coses! Endavant per les persones malaltes de FM, SFC i SQM, per la dignitat parlamentaria, i perquè creiem que en el seu moment la ILP, i ara el compliment de la Resolució 203/VIII, són salut democràtica.
  Seguirem insistint per la creació de les comissions paritàries sobre el terreny, per la reducció de les llistes d’espera, perquè no es privatitzin els serveis de salut, ni la formació les persones professionals de la salut, ni la investigació, i perquè no ens posin re-pagaments, ni ens obliguin a anar a la sanitat privada… I seguirem endavant per rebre un tracte digne i just a l’ICAM. Perque infants i adolescents tinguin els professionals formats i que no diguin ximpleries sobre electroshoks… Seguirem, perquè hi ha feina a fer (molta), però ara sabem que anem pel bon camí… Una abraçada i moltes, moltes gràcies!

   
 13. Merce

  5 Març 2010 at 13:56

  Creo que el entusiasmo inicial no ha de impedirnos mirar con lupa el texto de esa orden.
  Para empezar . art. 2.1. habla de “isocrones” que perme
  tin l´equitat en l´accés…No sé a qué tipo de isocrones se refiere…
  art. 3.-1 Según las últimas investigaciones, pendientes de validar, eso sí, deberían quizás incluir también virólogos entre los profesionales a tratar a los SFC y dejar a los psiquiatras de lado ( si nos atienden adecuadamente, no serán necesarios…)
  art.-4 El acceso será a través de atención primaria para confirmar diagnóstico, si se trata de caso grave( ¿quién lo establece? ¿no es siempre grave el SFC para el paciente que lo sufre? ¿caso de no ser grave ,sabrá la A.P tratarlo para que no progrese? )Parece deducirse del texto que las UHE sólo tratarán casos muy complejos o harán diagnósticos.Que la parte importante la llevará la A.P.
  Art.-5.-Las UHE estableceran los protocolos asistenciales.Ahí hay que estar atentos a que no cuelen la terapia cognitiva y el ejercicio progresivo,que están demostrado que no curan y encima pueden ser muy perjudiciales.¿Quién hará esos protocolos? ¿Se atenderán los criterios de los verdaderos especialistas internacionales?¿Se escuchará a las asociaciones de pacientes antes de darlos a conocer? ¿Estarán adaptados a las últimas investigaciones?¿Irán verdaderamente destinados a mejorar la salud de los pacientes o existirán criterios economicistas que les priven de la atención adecuada, por la necesidad de ahorrar recursos?¿Podrán las asociaciones de pacientes presentar alegaciones fundadas contra esos protocolos?
  Nada se dice en esta orden de dónde van a sacar a los especialistas, en dónde se van a formar, de quién van a aprender.Los especialistas no se crean de dia a la noche , ni de forman con un cursillo de tres días, máxime cuando han sido tan poco formados en estas enfermedades hasta ahora.
  Esta orden dice “tienen que haber tantas unidades..” pero no dice “por esta orden se crean..que empezarán a funcionar el día…..”..O sea que establece tan sólo su regulación, pero no las crea, no las pone en funcionamiento.
  art.-6-1Las UHE, una vez creadas,….han de redactar el plan fundacional en seis meses.Lo que no dice es cuando se crean , cuando entran en funcionamiento, al menos por esta Orden.
  Disposición transitoria única .-Dice que las UHE existentes en el momento de entrada en vigor de esta Orden, se han de ajustar a lo que en ella se establece…pero ¿Y las otras, y las que no han sido creadas aún?
  En fin que creo que tenemos que seguir aún muy atentos a todo , felicitarnos porque se hagan cosas, pero controlar cómo se hacen.
  Por otro lado, las asociaciones del resto del Estado han de solicitar a sus respectivas autoridades sanitarias que creen unidades semejantes, alegando agravio comparativo, al carecer de ellas.

   
 14. clara valverde

  5 Març 2010 at 18:29

  Gracias, Mercè, por tu escrito. Sí, tenemos que seguir mirando y traduciendo lo que dicen a la realidad. Las razones por las cuales el PSC quería el Nou Model siguen estando ahí: que no se reconozcan estas enfermedades por especialistas porque eso puede llevar a pensiones. Por eso intentan que se queden los más pacientes posibles en Primaria. Sí, tenemos que estar muy al loro. Una cosa es felicitar a las fibro-fatigadas que tanto trabajan por conseguir una mejoría en nuestra situación. Pero no tiene sentido celebrar que la consellera haga 10% de lo que el parlament votó que haría hace 2 años…

   
 15. gloria guardiola

  5 Març 2010 at 21:50

  Felicitats a tot@s, s’ha guanyat una batalleta que almenys ens fa somriure una mica després de tant temps patint no sols dolor físic sinó el de l’imcomprensió dels SANS que ens envolten.S’ha de seguir lluitant i no baixar mai la guàrdia,seguir d’aprop que tot plegat no quedi amb una publicació al DOGC. Com diu la Dolors, mai podrem parar? Una abraçada per als que esteu al capdavant.

   
 16. Maite

  6 Març 2010 at 6:34

  Donar-vos les gràcies en nom del col·lectiu,sabem que es un avenc mes i deu ni do, crec que podem fer quelcom mes per la comissió i al mateix temps per nosaltres mateixos,una de les maneres es que cades-cu de nosaltres, mires de que totes les persones mes properes ( família, amics, coneguts, veïns……contribueixin a donar suport al compliment integre a la Resolució 203/VIII donant suport a la CAUSA on podeu trobar l’enllaç a; http://apps.facebook.com/causes/441874?m=199a9a58. Tal com ha fet esment en Sergi, jo insisteixo que continuem ja que no tot està regulitzat
  Una abraçada per a tothom

   
 17. beatriz

  10 Març 2010 at 15:02

  Agrair la vostra actuaciò. Només els malalts sabem tot l’ esforç i sacrifici que comporta. No tinc paraules per agrair-vos el que heu fet per totes nosaltres.Qualsevol cosa que necessiteu nomes heu de dir-ho.De tot cor

   

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

 
A %d bloguers els agrada això: